تقویم دوره‌های آموزشی نیمسال اول  1395
 ________________________________________________________________________________________

             
           

حمایت کنندگان ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


 شرکت پتروشیمی لاله

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت فلات قاره

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت ملی نفت ایران

شرکت پتروشیمی تخت جمشید
 
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
            

شرکت سیالات حفاری پارس

              

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پتروشیمی مارون 
 

   
 
     
 
       

حمایت کنندگان پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

                           

 


شرکت طراحی و مهندسی

صنایع انرژِی

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت و گاز اروندان

  


 

 
شرکت پتروشیمی لاله 
 

ندا گستر ایمنی

 


 


 حمایت کنندگان چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE


شرکت پتروشیمی شازند

Total

 

 

شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژِی


ندا گستر ایمنی

 


شرکت پتروشیمی لاله


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
 


 
 
حامیان رسانه ای چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 


حامیان علمی و تخصصی چهارمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 
حمایت کنندگان سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 

Total

شرکت نفت فلات قاره
شرکت نفت فلات قاره

 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
شرکت صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت و درمان
صنعت نفت

 


شرکت طراحی و مهندسی
 صنایع انرژی


شرکت پتروشیمی شازند

 


 مهراس ایمن

 داروگر

حامیان رسانه ای سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE 


ماهنامه تخصصی، علمی، آموزشی
روزنامه خبر روزنامه همشهری